Algemene voorwaarden


Identiteit onderneming en uitbater van de website

D&L Products Bv
Berglaan 14 – 2230 Bergom-Herselt – België
BTW nr. BE0467104884
Tel. +32 475 276 410 / +32 474 994 597 / +32 470 470 899
Email: info@denl.be
Website: www.denl.be
Handelend onder benaming D&L Products
Telefonische bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.denl.be en alle leveringen. Iedere bestelling betekent de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Definities

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
 • Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 • Koper: Consumenten en andere klanten dan Consumenten, die een bestelling hebben geplaatst op de Website. 
 • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een onderneming en een Consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 • Website: www.denl.be
 • Werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. 

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op de Website. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Koper kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook deze aanvaard te hebben.
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de Website. De Koper en de bezoeker zijn in de mogelijkheid om de tekst van de algemene voorwaarden op eenvoudige manier op te slaan op een Duurzame drager. Op verzoek van de Koper en de bezoeker wordt een schriftelijk exemplaar gezonden.
De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden impliceert een afstand van de eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan een afzonderlijke privacyverklaring.
Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De koopovereenkomst tussen de Koper en D&L komt pas tot stand nadat de bestellingopdracht door D&L op haalbaarheid werd beoordeeld en vervolgens schriftelijk, per e-mail of telefonisch werd bevestigd.
Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk bevestigd door D&L Products.

Wettelijk herroepingsrecht van de Consumenten

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf die dag die volgt op de levering van het product.
Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt D&L Products zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant D&L Products, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan schriftelijk per post of via e-mail.
Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan D&L Products , Berglaan 14 , 2230 Herselt. Retourneren binnen een termijn van 14 dagen nadat de Consument zich op het herroepingsrecht heeft beroepen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan D&L Products, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.
De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod. Om misbruik te voorkomen, wordt de kost voor verzending doorgerekend als het verschil kleiner is dan het bedrag waarbij u van gratis verzending geniet.
Indien je een pakket wil retourneren kan je dit steeds doen op eigen kracht, dan zal het volledige bedrag terugbetaald worden. Je kan ook een retour etiket aanvragen bij D&L Products, de prijs voor een retour ticket wordt naar u doorgemaild op de moment zelf en in rekening gebracht. Het retour etiket kan je aanvragen door te mailen naar info@denl.be met vermelding van je naam en bestelnummer.
* Deze voorwaarden gelden alleen voor gestandaardiseerde pakketten die kleiner zijn dan 150 cm en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan.
* Deze voorwaarden gelden alleen voor normale pakketten met een gewicht minder dan 20 kg en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Wanneer de consument , na afloop van de termijn van 14 dagen , de geleverde producten niet aan D&L Products heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal D&L Products alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat D&L Products op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan D&L Products wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Het retourneren is op kost van de Consument.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door D&L Products geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 
D&L Products betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Ook kan er ingestemd worden met een ander betaalmiddel, zoals een waardebon.
In afwijking van het voorgaande kan de Consument zich niet beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende:
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. 
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 
 • overeenkomsten waarbij de Klant D&L Products specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. 
 • overeenkomsten waarbij de Klant D&L Products specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. 

Levering

Vanaf de levering draagt de klant het risico. Het risico wegens verlies of beschadiging van de bestelde goederen gaan eveneens over op de koper van het moment van afgifte van de goederen aan de post of enig ander postorder- of vervoersbedrijf. 
De eigendom gaat pas over vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. De vervoers- en/of leveringskosten komen voor rekening van de Koper, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De levering geschiedt zo snel mogelijk. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in. Echter, een bestelling dient uitgevoerd te worden uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen of tenzij hiervan bericht werd gegeven aan de Koper en de Koper kennis heeft kunnen nemen van dit bericht.
Geschiedt de levering laattijdig, krijgt de klant hiervan bericht en kan hij zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is of de verstrekking van de bestelde dienst reeds een aanvang heeft gemaakt. Wij kunnen evenwel niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor dergelijke ontbinding. De klant krijgt de bedragen die hij reeds betaalde, terugbetaald binnen een termijn van dertig dagen. 
De levering vindt plaats op het door de Koper aangegeven leveringsadres. Indien de bestelling niet geleverd kan worden op het adres opgegeven door de klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen. De klant wordt telefonisch of per e-mail verwittigd van een dergelijke beëindiging. Bij opgave van een verkeerd adres wordt een forfait van 30 % van de verkoopprijs aangerekend aan de klant. 

Prijzen

De prijzen op de Website aangegeven worden in euro vermeld en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment worden geconsulteerd bij levering en verzending.
De prijzen worden in de loop van de aanbieding én na de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken, doch in dit geval wordt de Koper hiervan via email op de hoogte gesteld. 

Conformiteit

Wij staan er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. 
De Koper dient bij ontvangst de geleverde goederen onmiddellijk op conformiteit te controleren. Elke zichtbare tekortkoming bij de levering, namelijk zichtbare schade of een tekort aan goederen, dient binnen de 7 dagen na levering telefonisch of via mail meegedeeld te worden aan D&L Products (info@denl.be).
Het betreffende artikel dient teruggestuurd te worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de levering. De terugzending van de goederen is onderworpen aan ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Er moet een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden.
Indien je niet tevreden bent met de geleverde goederen, kan je je ook wenden tot het ODR-platform.

Betaling

Het plaatsen van een bestelling houdt geen betalingsverplichting in. Indien de Klant niet tot betaling overgaat binnen een termijn van 10 werkdagen na zijn bestelling, zal hij geacht worden zijn bestelling te hebben geannuleerd. 
Wij zijn op generlei aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit fraude of eender welke onrechtmatige daad door middel van een bankkaart of kredietkaart of daaraan verbonden gegeven van de Koper door derden, onverminderd het recht van de Koper om zijn schade op laatstgenoemden te verhalen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals o.m.: verlies van een kans, emotionele schade, verlies van inkomsten… 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan goederen, personen of andere ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Vóór het gebruik van de geleverde goederen dient de koper de gebruiksaanwijzing en handleiding van de fabrikant of producent te lezen. 
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. D&L Products is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegeven. 
Het is mogelijk dat D&L Products op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. D&L Products is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 
De gebruiker van de Website erkent dat D&L Products het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk, indien wij onze verbintenissen ten aanzien van de Koper niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht. In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen ten aanzien van de Koper. 
Onder “overmacht” wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Zo maken vb. volgende gevallen overmacht uit: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a. buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
In geen geval zijn wij - in geval van overmacht - gehouden tot enige boete of schadevergoeding. 

Garantiebepalingen

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van D&L Products (+32…) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan D&L Products. 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant D&L Products zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Privacy

D&L Products BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. De verantwoordelijke voor de verwerking, D&L Products, respecteert tot en met 24 mei 2018, de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en vanaf 25 mei 2018, de Europese verordening op de bescherming van persoonsgegevens om de gegevens van onze klanten te mogen gebruiken voor de afhandeling van de bestellingen. 
D&L Products zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de instructies en doeleinden opgenomen in de privacy policy, die beschikbaar wordt gesteld op haar website. 
In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan D&L Products niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 
De Consument heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan D&L Products. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan D&L Products of rechthoudende derden. Om misbruik te voorkomen van onze gemaakte foto's, zal bij een inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten een vergoeding gevraagd worden van 200 euro per foto en een forfaitaire toelage op de verkregen inkomsten hierdoor. Voor de slaafse nabootsing van onze teksten zullen wij een vergoeding vragen van 100 euro per tekst.

Review Policy

Reviews worden verzameld via de webshop zelf over elk individueel product. De klant krijgt na zijn of haar bestelling een mailtje met de vraag of hij of zij het product wil beoordelen. Klanten kunnen altijd een beoordeling geven bij het specifieke product. 
Wij maken geen onderscheid tussen de reviews. Elke review komt via een externe applicatie online bij het juiste product te staan. Reviews worden niet geweigerd. Reviews worden automatisch gerangschikt op meest recente review. 
Klachtenregeling
De consument kan ten allen tijden een potentieel valse review melden via info@denl.be Wij onderzoeken dan of dit effectief om een valse review gaat of het toch correct is verlopen. 

Klachtenregeling

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Moest je toch nog een klacht hebben, gelieve deze door te mailen naar info@denl.be.
Ook kunnen geschillen behandeld worden bij het Online Dispute Resolution Center. Het ODR is een internetplatform, opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.