Retourneren

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt D&L Products zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant D&L Products, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan schriftelijk per post of via e-mail. (info@denl.be) 

Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan D&L Products , Berglaan 14 , 2230 Herselt. Retourneren binnen een termijn van 14 dagen nadat de Consument zich op het herroepingsrecht heeft beroepen. 

De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan D&L Products, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

De kosten voor het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de klant. In afwijking van het voorgaande zullen de kosten voor terugzending niet ten laste van de klant vallen indien het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod. Om misbruik te voorkomen, wordt de kost voor verzending doorgerekend als het verschil kleiner is dan het bedrag waarbij u van gratis verzending geniet. 

Indien je een pakket wil retourneren kan je dit steeds doen op eigen kracht, dan zal het volledige bedrag terugbetaald worden. Je kan ook een retour etiket aanvragen bij D&L Products, de prijs voor een retour ticket wordt naar u doorgemaild op de moment zelf en in rekening gebracht. Het retour etiket kan je aanvragen door te mailen naar info@denl.be met vermelding van je naam en bestelnummer. 

* Deze voorwaarden gelden alleen voor gestandaardiseerde pakketten die kleiner zijn dan 150 cm en indien er aan alle andere voorwaarden is voldaan.

* Deze voorwaarden gelden alleen voor normale pakketten met een gewicht minder dan 20kg en indien er aan alle ander voorwaarden is voldaan.

Wanneer de consument , na afloop van de termijn van 14 dagen , de geleverde producten niet aan D&L Products heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal D&L Products alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat D&L Products op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan D&L Products wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Het retourneren is op kost van de Consument. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door D&L Products geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

D&L Products betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Ook kan er ingestemd worden met een ander betaalmiddel, zoals een waardebon. 

In afwijking van het voorgaande kan de Consument zich niet beroepen op het bovenstaande herroepingsrecht voor de overeenkomsten betreffende: 

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. 
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 
  • overeenkomsten waarbij de Klant D&L Products specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.